SWEDISH PREMIUM BRAND | CERTIFIED ORGANIC & FAIRTRADE

Integritetspolicy/GDPR

På Tekompaniet Swedetraders AB, nedan kallat Tekompaniet, arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas.

Den från tid till annan aktuell integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats www.tekompaniet.se. Vi uppmanar därför våra kunder att ha som vana att läsa igenom policyn noga inför nyttjande av våra tjänster och att hålla sig uppdaterade.
Denna integritetspolicy gäller våra kunder, leverantörer och övriga användare av Tekompaniets tjänster. Policyn reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss på info@tekompaniet.se vid eventuella frågor.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Tekompaniet Swedetraders AB (556676-1598), Box 1172, 131 27 Nacka Strand är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker med stöd av denna policy.

Vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person. Typiska exempel på detta är namn, e-postadress, personnummer och telefonnummer, men även IP-adress och andra spår du lämnar efter dig på internet kan utgöra personuppgifter om dig.
Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med dessa uppgifter – insamling, nyttjande, lagring etc.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du tillhandahåller när ditt företag/du registreras som kund, när du gör beställningar, kontaktar oss, deltar i tävlingar, prenumererar på nyhetsbrev, deltar i event eller utbildningar etc. Det kan till exempel omfatta namn, kontaktinformation samt betalningsinformation. Om ditt företag är en enskild firma kan även ditt personnummer komma att behandlas, eftersom att detta är ditt företas organisationsnummer. Det kan också gälla bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator – även om inga namn nämns, eller olika elektroniska identiteter (t ex IP-nummer) om de kan kopplas till en fysisk person.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter vi samlar in lagras inom EU/det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i övrigt tillämplig dataskyddslagstiftning. Eventuell överföring av personuppgifter behandlas nedan under rubriken ”Vem har tillgång till dina personuppgifter”.

Hur och med vilket stöd behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att registrera dig som kund/kontaktperson
 • För att skapa inloggningsuppgifter till e-handel och andra digitala tjänster
 • För att bearbeta dina beställningar, leveranser
 • För att hantera kundserviceärenden och reklamationer
 • För att kontakta dig vid eventuella problem med beställning och/eller leverans
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner
 • För att hantera bokningar av event, mässor, utbildningar, prenumerationer

Till stöd för ovan behandling har vi det avtal vi ingått med dig, t ex genom att du lägger en beställning hos oss – för att fullgöra detsamma kan vi komma att behöva behandla de personuppgifter du uppger till oss i samband med, eller inför, ingåendet av sådant avtal.

 • För att kunna fullgöra Tekompaniets rättsliga förpliktelser i samband med köp, konsumenträttigheter, liksom för administrativa förpliktelser, till exempel bokföring och hantering att skattefrågor.
 • I vår verksamhet finns vissa rättsliga förpliktelser vi måste fullgöra. Dessa finns bland annat i köplagen, konsumentköplagen, distansavtalslagen, bokföringslagen etc. För fullgörande av dessa rättsliga förpliktelser kan vi komma att behöva behandla dina personuppgifter.
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev, produktkatalog eller annan information/kommunikation. Här åberopar vi berättigat intresse där vi har en pågående eller blivande affärsrelation men kan även begära in ditt samtycke, t ex när du på eget initiativ tecknar dig för nyhetsbrev.
 • För att skicka enkäter, marknadsundersökningar som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster. Här åberopar vi berättigat intresse.
 • För att göra uppföljningar samt för vår sälj- & produktutveckling i syfte att förbättra våra tjänster och produkter. I de fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss på info@tekompaniet.se Här åberopar vi berättigat intresse samt att vi har en avtalsrelation.
 • För att genomföra och hantera deltagande i tävlingar. Här begär vi in ditt samtycke i o m att du väljer att delta i en tävling arrangerad av Tekompaniet.

Dessa syften ämnar förbättra våra tjänster och för att säkerställa att du som kund är trygg i ditt nyttjande av dessa, liksom för att skydda oss mot digitala angrepp eller andra brott som kan ske på internet. De personuppgifter vi använder till stöd för denna behandling är statistiska data kring hur du använder vår tjänst (vad du klickar på, vilka produkter du väljer att köpa etc.), geografisk data genom din IP-adress. För denna behandling har vi tillsett att så långt som möjligt använda anonymiserad data, eller på annat sätt information som inte är direkt hänförlig till dig som individ. Vi anser att vårt intresse i denna del är legitimt och berättigat.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, tills du återkallar ditt samtycke (om det har utgjort vår lagliga grund för behandlingen) eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Vilka är dina rättigheter?

För personuppgifter som Tekompaniet är personuppgiftsansvarig ska kunder, besökare och aktivitetsdeltagare känna till följande rättigheter:

 • Rätten att få tillgång till sina personuppgifter, vilket innebär att de har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör hur de behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna (s k registerutdrag) och viss ytterligare information om behandlingen.
 • I vissa fall rätt att ta del av sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format samt att utan hinder få uppgifterna överförda från Tekompaniet till en annan personuppgiftsansvarig (s k dataportabilitet).
 • Rätt till rättelse av sina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga. I vissa fall har de rätt att motsätta sig Tekompaniets behandling av deras personuppgifter samt begära rättning eller radering av sina personuppgifter.
 • I förekommande fall, om de har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har de alltid rätt att återkalla sitt samtycke.
 • När behandling sker med stöd av s k intresseavvägning har de rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.
 • Rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som avser direktmarknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
 • Rätt att få sina uppgifter begränsade om de bl a bestrider uppgifternas korrekthet, eller om de invänt mot behandlingen enligt ovan, i båda fallen under den tid som Tekompaniet utreder och kontrollerar deras begäran.
 • Rätt att när som helst lämna in ett klagomål om Tekompaniets behandling av deras personuppgifter eller utövande av sina rättigheter till aktuell tillsynsmyndighet (d v s Datainspektionen).
 • Kunder och användare som avser göra gällande någon av sina rättigheter anmodas att kontakta Tekompaniet med sådan begäran (se kontaktuppgifter nedan). 

Säkerhetsinformation

Tekompaniet har implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som skyddar personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller förändring. Dessa åtgärder skyddar också kundernas och användarnas personuppgifter från obehörig spridning, röjande, missbruk eller andra behandlingar som strider mot gällande rätt.
Vi övervakar regelbundet våra system för att identifiera möjliga sårbarheter och eventuella angrepp. Vi kan dock inte garantera säkerheten för den information som kunder, besökare och aktivitetsdeltagare skickar till oss. Det finns ingen garanti för att personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst eller röjande, ändring eller förstörelse trots våra vidtagna fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål. Vi överför inte några uppgifter till mottagare utanför länder inom EU/EES.
Tekompaniet kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster, ombesörja leveranser och lagerhållning eller hjälpa till med marknadsföring eller administration av pressmeddelanden. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners inom EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning undertecknar alltid avtal med oss, innan någon överföring av personuppgifterna sker, för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Cookies

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, senast ändrad genom SFS 2018:366, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till användandet av dessa.
Vi använder cookies, web beacons och liknande teknik (gemensamt kallade ”Cookies”) för att förbättra webbsidan för användaren eller ge statistik om användandet av sajten i syfte att optimera användarens upplevelse på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens hårdvara (dator) och innehåller textinformation. Tekompaniet sparar ingen personlig information via Cookies, och information om besökaren kan inte spåras av oss via Cookies. En Cookie kan inte heller starta program. 

Olika typer av cookies, web beacons

 • Våra webbsidor använder tre typer av Cookies. Den första typen sparar en fil permanent på besökarens dator, och gör att statistik om hur många som är inne på webbsidan sparas samt vilka webbläsare de använder. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med medlemsabonnemang eller motsvarande information. Informationen används för utveckling av webbsidans prestanda.
 • Den andra typen av Cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en webbsida, skickas den här typen av cookie mellan besökarens dator och servern för att kunna koppla information, som till exempel vilka förinställningar besökaren har valt på webbsidan. Sessionscookies lagras inte permanent på besökarens dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
 • Den tredje typen är en statistikcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.
 • En web beacon är ett litet objekt som läggs till på en webbsida eller e-post och tillåter skaparen att kontrollera om användaren har sett innehållet. Oftast är en web beacon formaterad som en bild och då oftast som en genomskinlig GIF i storlek 1 x 1 pixlar, men det fungerar även att formatera som skript.

Cookiekontroll

 • Du kan själv ange om du vill acceptera att ta emot Cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot Cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om denne vill acceptera eller inte. Om Cookiefunktionen stängs av kommer dock inte webben och våra tjänster och produkter att kunna utnyttjas till fullo.
 • De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla Cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende Cookies i andra webbläsare finns i hjälpmenyn i webbläsaren.
 • Om du har frågor kring Cookies är du välkommen att kontakta oss.

Länkar

Det kan finnas länkar till andra webbplatser i våra digitala kanaler som vi inte har kontroll över. Om du genom en länk hamnar på en tredje parts hemsida gäller denna tredje parts integritetspolicy för eventuell behandling av personuppgifter. Tekompaniet ansvarar inte för sekretesskydd eller innehåll på dessa webbplatser. 

Personuppgiftsansvarig

Org.nr 556676-1598
Tekompaniet Swedetraders AB
Box 1172
131 27  Nacka Strand, Sverige
Telefon 08 68 40 50 00
E-post info@tekompaniet.se